Search
Close this search box.

DİL ALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

Dil Altı Hapı Nedir? Neden Kullanılır? - Ticari Hayat

Soru: Dil altı hapı orucu bozar mı?

            Dil altı hapı, genellikle kalp ritmini düzenlemek için kullanılır. Dil altında vücudun diğer bölgelerine nispeten daha fazla kılcal damar vardır ve bu damarların emme yetisi çok yüksektir. Ani tansiyon yükselmesi veya kalp krizi şüphesi esnasında doktor müdahalesi olana kadar kişiyi rahatlatması için kullanılan dil altı hapı eriyerek kılcal damarların onu emmesi suretiyle vücuda karışır.

Fukaha, derideki gözeneklerden emilerek vücuda giren maddenin orucu bozmayacağını ifade etmektedir.[1] Dil altı hapı da dil altındaki gözeneklerden emilerek vücuda dahil olduğundan orucu bozmaz. Ancak bu noktada eriyen hapı tükürükle beraber yutmamaya dikkat edilmelidir. Zira doğal bir menfez olan ağızdan alınarak cevf olarak tabir edilen boğaz, mide veya bağırsaklara ulaşan bir madde az veya çok olması fark etmeksizin orucu bozar.[2]

Dil altında eriyen ilacı vücuda yayacak çok sayıda kılcal damarın olması,  dilin deri gibi dışarıda değil ağzın bizzat içinde yer alması gibi hususlardan hareketle sıklıkla dil altı hapı kullanmak durumunda olmayan kişilerin ihtiyatla amel edip güne gün kaza etmesi daha doğru olur.

[1] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 1/345; Kâsım Abdulkerîm b. Muhammed b. Abdilkerîm el-Kazvînî er-Râfiî, Fethu’l-Azîz bi Şerhi’l-Vecîz(eş-Şerhu’l-Kebîr) (Dâru’l-Fikr, ts.), 6/379.

[2] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/603; Şemsuddîn Muhammed b. Muhammed el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc İlâ Ma’rifeti Me’ânî Elfâzi’l-Minhâc (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2011), 1/572.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar