Search
Close this search box.

İNTERNET ÜZERİNDEN VADESİZ ALTIN HESABI AÇMAK CAİZ Mİ?

Soru: İnternet üzerinden vadesiz altın hesabı açmak caiz midir?

FETVA

Altın ve gümüş hilkaten (yaratılış itibariyle)[1], günümüzde nakit olarak kullanılan kağıtlar ise itibarî (devletin para olarak kabul ettiği) paradır.[2] Sarf akdi olarak isimlendirilen paranın parayla değişiminde[3] bedeller meclis dağılmadan karşılıklı kabzedilmelidir.[4] Satıcının, müşterinin mal üzerinde tasarrufta bulunmasına imkan vermesi anlamına gelen kabz[5] hakikî olabileceği gibi hükmî de olabilir.[6] İnternet ortamında yapılan bir altın ticaretinde müşteri tarafından para yatırıldığında altın hemen hesaba aktarılıyorsa işlem caizdir. Ancak böyle bir işlem katılım bankası olarak isimlendirilen faizsiz finans kurumlarında yapılmalıdır. Faizli bankalarda ise zaruri haller dışında işlem yapmak haramdır.

[1] Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed er-Rûmî el-Mısrî el-Bâbertî, el-ʿİnâye (Daru’l-Fikr, ts.), 6/261.

[2] Muhammed Taki Osmani, Fıkhu’l-Büyû’ ala mezâhibi’l-erbe’a (Dimeşk: Daru’l-Kalem, 2020), 2/692.

[3] Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsûṭ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), 14/2.

[4] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 3/155.

[5] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Beyrut: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1986), 5/244.

[6] Salih b. Zebûn Merzukî, “Ticâratü’z-zeheb fî ehemm suverihâ ve ahkâmihâ”, Mecelletü mecma‘i’l-fıkhî’l-İslâmî 9 (1996), 68-183.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar