Search
Close this search box.

KADINLARIN KAŞ ALDIRMASI CAİZ MİDİR?

Soru: Kadınların kaşlarının ortasını alması veya kaşlarını inceltmesi caiz midir?

FETVA

            Rasulullah ﷺ dövme yapana (الواشمة), yaptırana (المستوشمة), kaş alana (النامصة), aldırana (المتنمصة) ve diş estetiği yapanlara (المتفلجات للحسن) lanet etmiştir.[1] Mezkur hadisi şerifte geçen ve kaş aldıran kadınlar olarak tercüme ettiğimiz “المتنمصات” lafzı, “yüzünden kıl yolan kadınlar” manasına gelmekle birlikte[2] bazı alimler tarafından kaşlarını incelten kadınlar olarak da tefsir edilmiştir.[3] Fukaha, bu hadisi şeriften hareketle kadının, süslenmek adına kaşlarını almasının veya inceltmesinin caiz olmadığını ifade etmekle birlikte[4] sağlıkla alakalı bir zorunluluk olması halinde bunun caiz olduğunu söylemektedir.[5] Hanefi fakihlerinden İbn Abidin, kadının kocası için süslenmesinin şeriat tarafından teşvik edildiğini, hadisteki lanet edilmiş olanın ise yabancı erkekler için süslenen kadınlar olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir.[6] Buna göre kadının, kocasına güzel görünmek maksadıyla ve aşırıya kaçmadan, kaşlarının arasında onu rahatsız eden bir görüntü oluşturan tüyleri alması, yüzünde çıkan ve genelde erkeğe ait bir özellik olarak ön plana çıkan sakal ve bıyığı izale etmesi de müstehaptır.[7]

[1] Müslim, Libas ve Ziynet, 120 (Hadis No: 2125).

[2] Ebü’s-Seâdât Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîsi ve’l-Eser (Riyâd: el-Mektebetu’l-İslâmiyye, ts.), s. 119.

[3] Ebu Davud, Teraccul, 4 (Hadis No: 4170).

[4] Şebbîr Ahmed Osmânî, Fethu’l-Mülhim bi Şerhi Sahîhi Müslim (Dimeşk: Dâru’l-Kalem, 2006), 5/115.

[5] Şihâbuddîn Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî (Beyrut: er-Risâletu’l-Âlemiyye, 2013), 18/246.

[6] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/615.

[7] İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 9/615.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar