Search
Close this search box.

KANEPEDEKİ NECASETİN TEMİZLİĞİ

Pınarım Temizlik'ten İstanbul'un Her Bölgesine Yerinde 8'li Koltuk Yıkama Hizmeti - Fırsat Bu Fırsat

Soru: Kanepeden necaset nasıl temizlenir?

FETVA

Necaset bulaşan maddeleri keyfiyetine göre; yıkamak, ovalamak, silmek, yakmak gibi farklı şekillerde temizlemek mümkündür.[1] Fukaha, suyu emen ve sıkılması mümkün olmayan maddelere bulaşan necasetin ancak üç defa yıkanıp her seferinde kurutmak,[2] hasır gibi sıkılamayıp suyu emmeyen nitelikte olan eşyalara bulaşması halinde ise necasetin izale edilmesi veya o bölgenin sıkma olmaksızın üç defa yıkanması suretiyle temizliğinin gerçekleşeceğini ifade etmiştir.[3]

Buna göre kanepeye necaset bulaşır, kanepe de necaseti emerse, necaset mahalli suyla üç defa yıkanır, yıkanan bölgeyi sıkmak mümkün olmadığı için her defasında ıslaklık kuruyana kadar beklenir. Zikredilen işlem sonrası necasetin bulaştığı yer hükmen temiz kabul edilir. Şayet kanepe necaseti emmiyorsa, necasetin izale edilmesi ya da bölgenin üç defa yıkanması ile temizlik gerçekleşir. Necasetin izalesinden sonra necaset isabet eden mahalde çıkarılması zor bir izin kalması, kanepenin temiz oluşuna zarar vermez.[4]

[1] Ebü’l-İhlâs Hasen b. Ammâr b. Alî el-Vefâî el-Mısrî eş-Şürünbülâlî, Nûrü’l-îżâḥ ve necâtü’l-ervâḥ (el-Mektebetu’l-Asriyye, 2005), 42.

[2] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Beyrut: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1986), 1/88; Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Darul Fikr, 1992), 1/332.

[3] Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-Semerkandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâʾ (Beyrut – Lübnan: Darul Kütübil İlmiyye, 1994), 1/75.

[4] Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân b. Alî b. Mihcen b. Yûnus es-Sûfî el-Bâriî ez-Zeylaî, Tebyînü’l-ḥaḳāʾiḳ (Kahire: Matba’âtü’l-Kübrâ’l- Emîriyye, 1313), 1/75.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar