Search
Close this search box.

KARDEŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI TESETTÜRÜ

Soru: Kardeşler birbirinin diz kapağının üstüne bakabilir mi?

FETVA

İslam erkek ve kadından her biri için örtmekle memur oldukları avret yerleri takdir etmiştir. Avret yerlerinin sınırlarına ayeti kerimelerde mücmel olarak temas edilirken[1] hadisi şerifler avreti ayrıntılı bir şekilde beyan etmektedir. Nitekim bir hadiste Allah Rasulü ﷺ “Uyluk avrettir.”[2] buyurmuştur. Bu bağlamda aktarılan rivayetleri inceleyen Şâfiî fukahası erkeğin diz kapağını avret mahalline dahil etmezken,[3] Hanefi fukahası diz kapağının da avretten sayıldığını ifade etmektedir.[4] Bununla birlikte diz kapağının üstünün avret mahalline dahil olduğu noktasında fukaha arasında ihtilaf yoktur. Kişi kardeşi dahi olsa kimsenin diz kapağının üzerinde kalan bölgeye bakmamalı, onu avretini örtmesi için nazikçe uyarmalıdır.[5]

[1] Bkz: Nûr/30,31.

[2] Tirmizi, Edeb, 40 (Hadis No:2795); Ebu Davud, Hammam, 1 (Hadis No:4014).

[3] Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmûʿ şerḥu’l-Müheẕẕeb (Daru’l-Fikr, ts.), 3/168.

[4] Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsûṭ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), 10/147.

[5] Damad Efendi, Mecmaʿu’l-enhur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur (Daru İhyai Kütübi’l-Arabiyye, ts.), 2/538.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar