Search
Close this search box.

KOLTUK ALTI VE ETEK TIRAŞI NE İLE YAPILMALIDIR?

Soru: Koltuk altı ve etek tıraşını jiletle mi makine ile mi yapmak daha faziletlidir?

            Allah Rasulü ﷺ koltuk altı ve etek tıraşının fıtrattan[1] olduğunu ifade etmiştir.[2] Bu hususta asıl olan tüylerin nasıl izale edileceği değil; temizliktir. Bu yüzden hangi aletle yapıldığı fark etmeksizin temizliğin gerçekleşmesiyle sünnet yerine gelmiş olur.[3] Ancak hadis-i şeriflerde koltuk altı tıraşından bahsederken “النتف/yolmak”, etek tıraşından bahsederken ise “الحلق/kazımak” ifadesi kullanılmıştır. Bundan dolayı koltuk altı tıraşında evlâ olan yolmak etek tıraşında ise jiletle kazımaktır.[4] Yolmak yoluyla koltuk altı tüylerini yok etmek kendisine zor gelen bir şahsın bu ameliyeyi jiletle yapmasında da bir mahzur yoktur.

[1] Fıtrattan murad “Peygamberlerin sünneti”dir. Bkz. Ebû Süleyman Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed b. İbrâhîm b. Hattâb el-Büstî el-Hattâbî, Me’âlimu’s-Sünen (Halep: Matbaatu’l-’Âlemiyye, 1932), 1/31.

[2] Müslim, Taharet, 56 (Hadis No: 261).

[3] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl et-Tahtâvî, Hâşiyetu’t-Tahtâvî alâ Merâki’l-Felâh (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1997), 527.

[4] Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 4/167.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar