Search
Close this search box.

ORUÇLU KİŞİNİN BAŞINDAN AŞAĞI SU DÖKMESİ ORUCU BOZAR MI?

 

Soru: Oruçlu kişinin başından aşağı su dökmesi orucu bozar mı?

FETVA

            Oruçlu kimsenin serinlemek maksadıyla başından aşağı su dökmesi ibadetin edası sırasında bıkkınlık izhar etmek manasına geldiğinden Ebû Hanîfe’ye göre mekruhtur.[1] İmam-ı Azam Allah Rasulü’nün ﷺ oruçlu olduğunda başından aşağı su döktüğüne dair rivayeti[2] sıcaklığın şiddetinin artması halinde orucunu bozmaya kasteden kimseye ruhsat sağlama anlamına geldiğini ifade etmiştir.[3] İmam Ebû Yûsuf’a göre ise zikredilen fiilde herhangi bir kerahet yoktur. Zira hem Allah Rasulü’nün ﷺ fiili mutlaktır hem de su dökmede söz konusu ameliye sıcaklığın etkisiyle kişinin tabiatında doğal olarak meydana gelen sıkıntıyı defederek ibadetin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.[4] Ayrıca Abdullah b. Ömer de (r.a) oruçlu olduğunda elbisesini ıslatıp ona sarılmıştır.[5]

[1] Ebü’l-İhlâs Hasen b. Ammâr b. Alî el-Vefâî el-Mısrî eş-Şürünbülâlî, Merâḳı’l-felâḥ bi-İmdâdi’l-fettâḥ (el-Mektebetü’l-Asriyye, 2005), 257.

[2] Ebu Davud, Sıyam, 27 (Hadis No:2365).

[3] Halîl Ahmed Sehârenpûrî, Beẕlü’l-mechûd fî ḥalli Ebî Dâvûd (Hindistan: Merkezü Şeyh Ebu’l-Hasen en-Nedvî li’l-Bühûsi ve’d-Dirâseti’l İslâmiyye, 2006), 8/512-513.

[4] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Darul Fikr, 1992), 2/419.

[5] Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî Abdürrezzâk, el-Musannef (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1983), 2/299. (Hadis No:9212).

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar