Search
Close this search box.

ORUCUNU BOZMAYA NİYET EDEN ANCAK BOZACAK HERHANGİ BİR FİİLDE BULUNMAYAN KİŞİNİN ORUCU BOZULUR MU?

Ramazan Gecelerinde Aydınlık Akşamlar Ufuk Cami Silueti, Ramazan, Cami,  İslami Arka Plan Resmi Arka Plan Ücretsiz İndir

Soru: Orucunu bozmaya niyet eden ancak bozacak herhangi bir fiilde bulunmayan kişinin orucu bozulur mu?

FETVA

            Allah Rasulü ﷺ “Allah Teala -fiiliyata dökmedikleri veya dillendirmedikleri müddetçe- ümmetimin içerisinden geçirdiklerini affetmiştir.”[1] buyurmaktadır. Hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi fiiliyata dökülmeyen niyetin bir hükmü yoktur. Bundan hareketle Hanefi fukahası, orucunu bozmaya niyetlenen ancak onu bozacak herhangi bir fiil işlemeyen kişinin orucunun bozulmayacağını ifade etmektedir.[2] Şafii mezhebinde sahih kabul edilen bir görüşe göre oruç kişinin onu bozmaya niyet etmesiyle bozulur.[3] Zira niyet orucun şartıdır. Şartın yok olmasıyla oruç da yok olur.[4] Sahih kabul edilen diğer bir görüşe göre ise bozulmaz. İmam Nevevî de bu görüşü tercih etmektedir.[5]

[1] Buhari, Talak, 11 (Hadis No: 5269). “إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ”

[2] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/601.

[3] Ebû Bekr Muhammed b. Alî b. İsmâîl eş-Şâşî el-Kaffâl, Hilyetu’l-ulemâ’ fî ma’rifeti mezhebi’l-fukahâ’ (Amman: Mektebetu’r-Risâleti’l-Hadîsiyye, 1988), 3/187.

[4] Bkz. Ebü’l-Hüseyn Yahyâ b. Ebi’l-Hayr b. Sâlim b. Es‘ad el-Yemânî el-İmrânî, el-Beyân fî mezhebi’il-imâm eş-Şafi’î (Cidde: Dâru’l-Minhâc, 2000), 3/493.

[5] Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Kahire: İdâratu’-Tibâati’l-Münîriyye, 1928), 6/297.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar