Search
Close this search box.

“SENİ BOŞAYACAĞIM” SÖZÜ NİKAHA ZARAR VERİR Mİ?

Nikâh İşlemleri

Soru: “Seni boşayacağım” sözü nikaha zarar verir mi?

 FETVA

“Boşayacağım” şeklindeki ifade ile kişi, eşini boşamış olmaz. Zira bu, boşamak değil; boşayacağına dair bir tehditte/vaatte bulunmaktır. Nitekim İmam Muhammed (r.a) el-Asl adlı eserinde şöyle bir örnek zikretmektedir: “Bir kadının kocasına, ‘Beni üç talakla boşarsan sana 1000 dirhem veririm.” demesine karşılık koca da ‘Evet, seni boşayacağım.’ dese adam, karısını boşamadıkça 1000 dirhemi hak etmez.”[1] İmam Serahsî, kocanın “Evet, seni boşayacağım.” ifadesi ile söz konusu parayı hak edememesinin sebebi olarak bu ifadenin boşama değil, boşamayı vadetmek olduğunu, kadının ise parayı vaade değil, boşamaya karşılık teklif ettiğini söylemektedir.[2] Buna göre “boşayacağım” ifadesi boşama değil, boşamakla tehdit etmek ya da boşamayı vaat etmek olduğundan bununla boşama gerçekleşmez.

[1] Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, el-Asl (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2012), 4/559.

[2] Şemsu’l-Eimme es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 6/184.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar