Search
Close this search box.

SÜT KARDEŞLERİN TESETTÜRÜ

Soru: Bir kadının, süt kardeşinin yanındaki tesettürünün ölçüsü nedir?

            Kendisiyle evlenmek ebediyen haram olanlar kişinin mahremi kabul edilir.[1] Allah Teala aralarında evlenme yasağı bulunan kişiler bağlamında süt kardeşleri de zikrettiğinden[2] öz kardeşler gibi bunlar da birbirine mahremdir. Fukaha; kadının, mahremi olan kişiler yanında yüz, saç, göğüs, diz kapağının altı ve kollarının görünmesinde bir beis olmadığını ancak; sırt, karın ve bunların yan taraflarının görünmesinin ise haram olduğunu ifade etmektedir.[3] Ayrıca görülmesi haram olan yerlere dokunmak da caiz değildir.[4]

            Buna göre bir kadının, süt kardeşinin yanında göbeği, sırtı, karın bölgesi ve bunların yan tarafları kapalı, başı ise açık oturmasında bir beis olmamakla birlikte, sütten kaynaklanan mahremiyet akrabalık gibi yaygın olmadığından bir kadının sütten mahremiyle baş başa kalmaması, yalnız seyahat etmemesi fukaha tarafından tavsiye edilmektedir.[5] Bu durumda evlâ olan kadınların sütten akrabaları yanında, öz kardeşleri gibi başları ve diz kapaktan aşağı bölgeleri açık bir halde oturmamalarıdır.

[1] Alâuddîn Muhammed b. Ali el-Haskefî, ed-Durru’l-Muhtâr(Haşiyetu İbn Abidin İle Beraber) (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/605.

[2] Nisa, 4/23.

[3] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/104-105.

[4] Burhânuddîn Ebu’l-Meâlî Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz İbn Mâze el-Buhârî, el-Muhîtu’l-Burhânî fi’l-fıkhi’n-Nu’mânî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2004), 5/332.

[5] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 3/531-532.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar