Search
Close this search box.

UNUTARAK VEYA FECRİN DOĞMADIĞINI ZANNEDEREK YİYİP İÇEN KİMSENİN ORUCU BOZULUR MU?

2024 Oruç Ne Zaman Başlıyor? - Mis Darüsselam Derneği | İnsani Yardım  Derneği

Soru: Unutarak veya fecrin doğmadığını zannederek yiyip içen kimsenin orucu bozulur mu?

 

FETVA

 

Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre oruçlu kimse unuturak yer, içer veya cima ederse orucu bozulmaz.[1] Zira Allah Rasulü ﷺ unutarak yiyen veya içen kişiye halinde orucunu tamamlamasını emretmiş, bunun Allah Azze ve Celle tarafından ona bir ikram olduğunu haber vermiştir.[2]

İmsak vaktinin henüz girmediği zannıyla yemek yemeye devam edilir, sonrasında imsak vaktinin girdiği anlaşılırsa, oruç kaza edilir.[3] Bununla birlikte kişi, o güne hürmeten oruçlu kimseler gibi iftar vaktine kadar bir şey yiyip içmemelidir.[4] Nitekim Allah Rasulü ﷺ Ramazan orucu emrolunmadan önce oruç tutulması farz olan Âşûrâ günü yemek yiyen kimselere günün geri kalanında yememelerini emretmiştir.[5]

 

[1] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 1/202; Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hatîb eş-Şirbînî, Muġni’l-muḥtâc ilâ maʿrifeti meʿânî elfâẓi’l-Minhâc (Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1994), 2/158.

[2] Buhari, Savm, 26 (Hadis No:1933); Müslim, Sıyâm, 171 (Hadis No:1155).

[3] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 1/356-357; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, Ravżatü’ṭ-ṭâlibîn ve ʿumdetü’l-müttaḳīn (Beyrut-Dımeşk-Umman: el-Mektebetü’l-İslami, 1991), 2/363.

[4] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Beyrut: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1986), 2/103.

[5] Buhari, Savm, 69 (Hadis No:2007); Müslim, Sıyâm, 135  (Hadis No:1135).

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar