Search
Close this search box.

YATSIDAN SONRA SOHBETİN HÜKMÜ

Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti - GÜNCEL - www.obmhaber.com

Soru: Yatsı namazından sonra oturup muhabbet etmek mekruh mudur?

FETVA

       Yatsı namazı kılındıktan sonra yapılan gece sohbetlerine ‘semer’ denir.[1] Allah Rasulü ﷺ yatsı namazını kılmadan uyumayı ve kıldıktan sonra herhangi bir menfaate bağlı olmadan sohbet etmeyi çirkin görmüştür.[2] Hz. Ömer de bu konuda insanları şiddetli bir şekilde uyarmıştır.[3] Yatsı namazından sonra sohbet etmemenin hikmeti  ibadetle başlanılan günü ibadetle bitirerek iki namaz arasında sadır olan küçük günahların bağışlanmasını talep etmektir.[4] Nitekim Allah Teala salih amellerin kötü amelleri sileceğini ifade etmiştir.[5]

  Rasulullah ﷺ zaman zaman yatsı namazını kıldıktan sonra ashabına vaaz eder,[6] Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer ile müslümanların ahvaline dair istişareler yapardı.[7] Fukaha bu rivayetlere istinaden hayırlı bir iş varsa gece sohbet etmenin caiz olduğunu söylemiştir.[8] Seferde olmak, namaz kılmak, düğün yapmak ve ilim tahsil etmek gibi hususlar yasaklanan semerden istisna edilmiştir.[9] Dolayısıyla yatsı namazından sonra faydası olmayan işlerle uğraşmak mekruhtur. Ancak seferde olmak, namaz kılmak ve ilim tahsil etmek gibi dini veya dünyevi bir menfaat elde etmek için yapılan sohbetler mekruh değildir.

[1] Bkz. Şihâbuddîn Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî (Beyrut: er-Risâletu’l-Âlemiyye, 2013), 1/443.

[2] Buhari, Mevakîtu’s-Salat, 39.

[3] Ebu Bekir İbn Ebi Şeybe, el-Musannef fi’l-Ehadisi ve’l-Eser, C.2, Daru’t-Tac, Beyrut 1989. S.78.

[4] Ekmeluddîn Muhammed b. Mahmud el-Bâbertî, el-İnâye Şerhu’l-Hidâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 1/229.

[5] Hud 11/114.

[6] Buhari, İlim, 41.

[7] Tirmizi, Salat, 13.

[8] Bkz. Kemaluddîn Muhammed b. Abdi’l-Vâhid İbnu’l-Hümâm, Şerhu Fethi’l-Kadîr ala’l-Hidâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2012), 1/229.

[9] Bkz. Bedruddîn el-Aynî, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Kâhire: Dâru’s-Sehhâr, 2012), 5/90.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar